Darmowa dostawa od 299,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SERWISU www.sollux.pl

 

SPIS TREŚCI

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE 
 • ZAMÓWIENIA
 • SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 • SPOSOBY, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY
 • REKLAMACJE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY WOBEC KONSUMENTA ZA NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY 
 • GWARANCJA TRWAŁOŚCI
 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 • ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG [NIE DOTYCZY UMOWY SPRZEDAŻY]
 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 • DANE OSOBOWE
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis dostępny pod adresem elektronicznym https://sollux.pl/ prowadzony jest przez SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k. z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Wł. Łokietka 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917503, posiadającą NIP: 6070082443, REGON: 363220039.

1.2. Dane kontaktowe:

1.2.1. Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji):

1.2.1.1.SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k. ul. Wł. Łokietka 35, 64-840 Budzyń

1.2.1.2.Poczta elektroniczna: sklep@sollux.pl

1.2.1.3.Kontakt telefoniczny: 668 806 323

1.2.1.4. Chat internetowy na stronie www.sollux.pl 

1.3. Przez użyte w Regulaminie definicje, należy rozumieć:

1.3.1. KLIENT –  (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 13 rok życia; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, (4) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.2. KONSUMENT – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednie z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.


 1.3.3. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy działający w Serwisie, pod adresem 
https://sollux.pl prowadzony przez Sprzedawcę.

1.3.4. SPRZEDAWCA – SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k. z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Wł. Łokietka 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000917503, posiadająca NIP: 6070082443, REGON: 363220039, adres poczty elektronicznej: sklep@sollux.pl, numer telefonu: 668806323

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145).

1.3.6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.7. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu.

1.3.8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 z późn. zm.).

1.3.10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.3.12. PRZEDSIĘBIORCA JEDNOOSOBOWY DZIAŁAJĄCY NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3.13. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 

1.3.14. SERWIS – platforma umożliwiająca Klientom dokonywanie zakupów oraz korzystanie z innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym https://sollux.pl.

1.3.15. KONTO – Usługa Elektroniczna udostępniona w Serwisie. Jest to oznaczony indywidualnym Loginem i Hasłem podanym przez Klienta zbiór informacji w systemie teleinformatycznym pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności - śledzenia statusu Zamówień, dostępu do treści Zamówień, historii Zamówień oraz dostępu do danych osobowych Klienta. Logowanie do Konta jest możliwe po jego wcześniejszym zarejestrowaniu. 

1.3.16. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna udostępniona w Serwisie mająca na celu umożliwienie przesyłania Sprzedawcy wiadomości przez osoby odwiedzające stronę internetową https://sollux.pl., która pozwala na zachowanie pisemnej korespondencji ze Sprzedawcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku, stanowiąca usługę cyfrową w rozumieniu ustawy o prawach konsumentaKorespondencja z Klientem jest przesyłana na adres korespondencji elektronicznej podany przez Klienta.

1.3.17. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna udostępniona w Serwisie mająca na celu umożliwienie przesyłania osobom zainteresowanym cyklicznych informacji w formie korespondencji elektronicznej na wskazany adres elektroniczny, o działalności handlowej Sprzedawcy z wykorzystaniem Treści. 

1.3.18. HASŁO – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie teleinformatycznym.

1.3.19. LOGIN – adres e-mail Klienta.

1.3.20. KOSZYK – usługa udostępniania Klientowi mająca na celu szybkie złożenie Zamówienia.

1.3.21. TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

1.3.22. USŁUGA ELEKTRONICZNA / UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.

1.3.23. CZAT INTERNETOWY – Usługa Elektroniczna udostępniona w Serwisie mająca na celu umożliwienie przesyłania Sprzedawcy wiadomości przez osoby odwiedzające Serwisktóra pozwala na zachowanie pisemnej korespondencji ze Sprzedawcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku, stanowiąca usługę cyfrową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta.  Korespondencja z Klientem jest przesyłana na adres korespondencji elektronicznej podany przez Klienta.

1.3.24. WYSTAWIANIE OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona w Serwisie mająca na celu umożliwienie przesyłania subiektywnych i indywidualnych informacji o Produktach zakupionych przez Klientów Serwisu stanowiąca usługę cyfrową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Regulamin publikowania opinii o Produktach jest dostępny pod adresem: https://sollux.pl/pl/terms/regulamin-opinii-43  i stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

1.3.25. APLIKACJA – oprogramowanie Sollux Smart (aplikacja mobilna) udostępniane Klientowi przez Sprzedawcę, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na wykonanie aranżacji Produktów Sprzedawcy w pomieszczeniach Klienta, stanowiące usługę cyfrową w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta. Zawarte w Regulaminie postanowienia dotyczące Aplikacji stosowane są od momentu udostępnienia Aplikacji w sklepach internetowych z aplikacjami mobilnymi oraz zależnie od jej obecnych i przyszłych funkcjonalności. 

1.3.26. TREŚĆ / TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne, w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jakie są zaprezentowane i rozpowszechniane w ramach Serwisu lub w ramach Newslettera.

1.4. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu, ze Sklepu Internetowego, w szczególności dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów, postępowania reklamacyjnego jak i zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

1.5. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, Przedsiębiorców jaki i jak Przedsiębiorców Jednoosobowych Działających na Prawach Konsumenta.

1.6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie przed zawarciem Umowy Sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Każda wersja Regulaminu jest udostępniona pod adresem: https://sollux.pl

1.7. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.

1.8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz inne właściwe przepisy.

1.9. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

 1. posiadanie dostępu do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika), 
 2. zainstalowanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptującej pliki Cookies;
 3. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).
  1. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania Plików Cookies.
   1. Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.
    1. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy, z którego usług korzysta Klient.
    2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by zapewnić bezpieczeństwo świadczonych Usług i funkcjonalności. Korzystanie z Serwisu połączone jest z typowymi zagrożeniami dotyczącymi korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym dotyczącymi przekazywania danych przez sieć internetową takimi jak utrata i pozyskiwanie dostępu przez osoby nieuprawnione.

 

2. USŁUGI  ELEKTRONICZNE W SERWISIE 

2.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie następujące Usługi na rzecz Klientów: 

a) założenie i prowadzenie Konta;

b) umożliwianie składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie;

c) umożliwienie korzystania z usług Koszyka;

d) umożliwienie otrzymywania Newslettera Sprzedawcy – po wyrażeniu zgody;

e) umożliwienie kontaktowania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego;

f) umożliwienie przeglądania Treści zamieszczonych w Serwisie;

g) umożliwienie kontaktowania się ze Sprzedawcą z pośrednictwem Czatu Internetowego;

h) umożliwienie zamieszczania opinii o Produktach;

i) umożliwienie korzystania z Aplikacji.

2.2. Rejestracja i korzystanie z Konta możliwe jest po:

a) wypełnieniu formularza rejestracji,

b) zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej dot. zasad przetwarzania danych osobowych i kliknięciu pola o nazwie ,,Zarejestruj się’’.

2.3. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, Hasło, Login, numer telefonu, nazwa i adres, numer NIP. 

2.4. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji. 

2.5. Przesłana wiadomość zawiera zaakceptowany przez Klienta Regulamin Serwisu (przekazanie na Trwałym nośniku).

2.6. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, usunięcia Konta bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sollux.pl lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.  

2.7. Założenie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym. 

2.8. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania Produktu.

2.9. Usługa „Koszyk” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub zakończenia aktywności przez Klienta. Niezrealizowane zamówienia są zapamiętywane w usłudze „Koszyk” przez okres 30 dni od dnia wprowadzenia.

2.10. Umieszczenie Produktów w Koszyku nie zapewnia ich dostępności.

 1.  Klient jest zobowiązany do: 
  1. podawania w udostępnionych w ramach Serwisu formularzach wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych; 
  2. aktualizowania danych osobowych, podanych w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług oraz zawarciem Umowy sprzedaży; 
  3. korzystania z funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji w sposób niezakłócający ich funkcjonowania oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego; 
  4. niepodejmowania działań jak wskazane poniżej: 
 1. umieszczanie w Serwisie lub Aplikacji jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub naruszający dobra osobiste osób trzecich (zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym);  
 2. wykonywanie czynności powodujących ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji; 
 3. modyfikowanie Treści prezentowanych w Serwisie lub Aplikacji; 
 4. przekazywanie nazwy Klienta lub Hasła jakimkolwiek osobom nieupoważnionym;
 5. naruszanie jakichkolwiek ograniczeń obowiązujących geograficznie bądź terytorialnie;
 6. wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu lub Aplikacji w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, m.in. zamieszczanie treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy lub treści mogących wprowadzić w błąd;
 7. przełamywanie zabezpieczeń Serwisu lub Aplikacji bądź inne działania na szkodę Sprzedawcy
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń końcowych stosowanych przez Klienta, przed ingerencją osób trzecich. 
  2. W przypadkach uzasadnionych potrzebą Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania procedur mających na celu zagwarantowanie stosowanego poziomu zabezpieczeń
  3. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostępu do odpowiednich urządzeń, Internetu oraz energii elektrycznej. 
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania prac technicznych i konserwacyjnych Serwisu. O przerwach technicznych Sprzedawca może poinformować odpowiednim komunikatem w Serwisie.
  5. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Klientom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa.
  6. Występowanie drobnych niedogodności w funkcjonowaniu Serwisu (m.in. ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z aktualizacją Usług) jest normalne w toku świadczenia Usług i nie stanowi naruszenia Umowy o korzystanie z Serwisu. 
  7. Sprzedawca ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu lub Aplikacji Klientowi, który wykorzystuje Serwis lub Aplikację do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub który narusza prawo, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu. Zablokowanie dostępu do Konta, Usług Elektronicznych świadczonych nieodpłatnie w Serwisie lub Aplikacji trwa przez okres niezbędny do rozwiązania sytuacji będącej podstawą blokady Konta i Usług Elektronicznych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta i Usług Elektronicznych poprzez wysłanie korespondencji na  adres do korespondencji elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracji.
  8. Wszelkie prawa do Serwisu i jego części składowych należą do Sprzedawcy. Wszelkie kopiowanie lub wykorzystywanie zastosowanych rozwiązań lub inne czynności naruszające prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa lub prawa autorskie są niedozwolone a ich naruszenie wiązać się będzie z podjęciem działań mających na celu ochronę praw Sprzedawcy.
  9. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i przestrzega zasad poufności.
  10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter Internetu i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Sprzedawca zaleca stosowanie przez Klientów środków technicznych takich jak programy chroniące tożsamość użytkowników. 
  11. Usługi są świadczone zgodnie z Regulaminem i Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian funkcjonalności i treści oferowanych w ramach Usług. 
  12. Sprzedawca umożliwia Klientowi nieodpłatne pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne Klienta z poniższych źródeł:

2.23.1.https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arlity.cloud.sollux&gl=PL&pli=1;

2.23.2. https://apps.apple.com/us/app/sollux/id1530577028;

 1. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w pkt. 2.23. wiąże się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem niebezpiecznym dla urządzenia mobilnego Klienta.
 2. Korzystanie z Aplikacji jest możliwe po:
  1. zapoznaniu się z Regulaminem;
  2. zapoznaniu się z informacjami o Aplikacji udostępnianymi przez podmioty dystrybuujące Aplikację;
  3. pobraniu Aplikacji;
  4. zainstalowaniu Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta.
 3. Funkcjonalności Aplikacji umożliwiają wykonanie aranżacji Produktów we wnętrzach wybranych przez Klienta. 
  1. Aplikacja korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do identyfikatora Klienta, umożliwiającej działanie Aplikacji w trybie off-line. Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Klienta do momentu odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 4. W celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji, o których mowa w pkt. 2.26. Regulaminu niezbędne jest wyrażenie dobrowolnej zgody na uzyskiwanie przez Aplikację dostępu do aparatu fotograficznego w urządzeniu mobilnym Klienta.
 5. Zgody, o których mowa w pkt. 2.27. Regulaminu mogą być cofnięte w każdym czasie bądź Aplikacja może zostać odinstalowana przez Klienta z urządzenia mobilnego przy użyciu odpowiednich ustawień urządzenia.
 6. Z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie mobilne oraz instalację i uruchamianie Aplikacji na urządzeniu mobilnym Klienta. 
 7. Jedna kopia Aplikacji może zostać zainstalowana na jednym urządzeniu mobilnym Klienta. 
 8. Klient nie jest uprawniony dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, w tym jej kodzie źródłowym.
 9. Klient jest uprawniony do korzystania z Aplikacji jedynie w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. 
 10. Klient zainteresowany otrzymywaniem Newslettera wypełnia odpowiedni formularz dostępny w Serwisie podając adres do przesyłania korespondencji w wersji elektronicznej. 
 11. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych w zakresie dostarczania Newslettera następuje w chwili potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres do korespondencji elektronicznej podany przez Klienta.
 12. Newsletter jest dostarczany Klientowi poprzez wysłanie na podany w formularzu adres do korespondencji elektronicznej wiadomości elektronicznej. 
 13. Rezygnacja z Newslettera jest możliwa każdorazowo poprzez użycie linku do dezaktywacji Usługi zawartego w korespondencji elektronicznej przesyłanej Klientowi przez Sprzedawcę. 

3. ZAMÓWIENIA

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

3.2. Ceny Produktów wskazanych na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

3.3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy Produktów. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za Produkt, jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Przy złożeniu zamówienia za minimum 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto, Klient nie ponosi kosztów dostawy Produktów.

3.4. Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3.5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

3.5.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu:

a) Klient dodaje wybrane Produkty do Koszyka;

b) Klient przechodzi do Formularza Zamówienia;

c) Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży; 

d) Klient, który nie posiada Konta wypełnia Formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W Formularzu Zamówienia podawane są poniższe dane: imię, nazwisko, numer telefon, imię i nazwisko odbiorcy, adres odbiorcy, ulicę, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, uwagi do Zamówienia;

e) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy;

f) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w Formularzu Zamówienia kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;

e) Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”; 

f) Klient nie posiadający Konta akceptuje Regulamin poprzez użycie przycisku „Akceptuję Regulamin”;

g) Klient nie posiadający Konta akceptuje klauzulę informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowych;

do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość zmiany danych Zamówienia;

h) Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych celem dokonania płatności. 

 

3.5.2. Po sprawdzeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany adres e-mail wiadomość:

a) z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży albo

b) informacją o braku możliwości przyjęcia ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia.

 

3.5.4. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyto podczas składania Zamówienia.

 

3.5.5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail (na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu). Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.5.6. Utrwalenie, zabezpieczanie, oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej informacje szczegółowe o dokonanej rejestracji Zamówienia wraz z treścią Regulaminu (Trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. 

3.6. Realizacja Zamówienia następuje w zależności od wybranego sposobu płatności, tj. po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisów płatniczych PayU.

3.7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie Sprzedającego, zawarte w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

3.8. Ceny zamieszczone przy danym Produkcie są określone jako:

3.8.1. cena regularna – cena stosowana bez promocji na dany Produkt, 

3.8.2. cena promocyjna – stosowana przy obniżce,

3.8.3. cena najniższa z ostatnich 30 dni – podawana informacyjnie w przypadku wprowadzenia obniżki cen na dany Produkt.

 

 

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi do wyboru następujące formy płatności z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2. Płatność przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub kartą płatniczą.

4.1.3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy. 

4.2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:
 PKO BP SA, numer konta: 31 1020 3903 0000 1402 0111 5492.

4.2.1. W przypadku wyboru „płatność przelewem”, płatności należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. 

4.3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji „płatność za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki z Produktami i opłaceniu wymaganej kwoty kurierowi. 

4.4. W przypadku odbioru osobistego Produkt można odebrać w siedzibie Spółki przy ul. Wł. Łokietka 35, 64–840 Budzyń, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z odbiorem osobistym towaru.

4.5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 4.2.1. Regulaminu, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na oświadczenie  o odstąpieniu (na trwałym nośniku – w formie pliku pdf w korespondencji elektronicznej, na adres wskazany podczas składania Zamówienia) od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego.

 

5. SPOSOBY, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wskazanych na stronie internetowej www.sollux.pl

5.4. Dostawa Produktów realizowana jest w terminie do 7 dni, chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, przy płatności „płatność za pobraniem”, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

6. REKLAMACJE – ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY WOBEC KONSUMENTA ZA NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ SPRZEDAŻY 

6.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży. 

6.2. Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

6.3. Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową Sprzedaży pozostają w szczególności jego:

6.3.1.opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;

6.3.2. nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

6.3.3.występuje w takiej ilości i ma takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

6.3.3.1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

6.3.3.2. przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

6.3.3.3.publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży;

6.3.4. jest dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

6.3.5. jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

6.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 6.3., jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży określonych w ust. 6.3., oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

6.5.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność.

6.6. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany. 

6.7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 

6.8. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, o których mowa w ust. 6.12. Regulaminu. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży. 

6.9. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi SprzedawcaSprzedawca zapewnia odbiór Produktu na własny koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej. Informacje dotyczące realizacji prawa do reklamacji Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży są zamieszczone pod adresem www.sollux.pl w zakładce Moje zamówienie „Chcę zareklamować produkt”.

6.10. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedawcy. 

6.11. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 

6.12. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, gdy: 

6.12.1.Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; 

6.12.2.Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; 

6.12.3.brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową Sprzedaży; 

6.12.4.brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży; 

6.12.5.z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

6.13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. 

6.14. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności  z Umową Sprzedaży jest nieistotny. 

6.15. razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument  może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do niektórych Produktów.

6.16. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.17. Reklamację z tytułu zgodności Produktu z Umową Sprzedaży można złożyć w następujący sposób: 

6.17.1. pisemnie na adres Sprzedawcy: SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k., ul. Wł. Łokietka 35, 64–840 Budzyń

6.17.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sollux.pl

6.17.3. telefonicznie pod numerem telefonu: 668 806 323

6.18. W zgłoszeniu reklamacyjnym  zaleca się podanie przez Konsumenta : 

6.18.1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (nazwa Produktu, data zakupu), w szczególności rodzaju i daty zaistnienia braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży ;

6.18.2. żądania z tytułu przysługujących praw z tytułu braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży poprzez określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży;

6.18.3. danych kontaktowych składającego zamówienie (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi wskazane w zdaniu poprzednim nie mają wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem opisu reklamacji.

6.19. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

6.20. Konsument może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Aleje Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań, https://poznan.wiih.gov.pl/.

 

6.21. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży, która istniała w chwili dostarczenia Produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu.

 

6.22. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jeśli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem) i zaakceptował brak danej cechy Produktu.

 

6.23. Postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy Jednoosobowego Działającego na Prawach Konsumenta.

 

 

7. GWARANCJA TRWAŁOŚCI

[KONSUMENCI]

7.1. Produkty, których producentem jest Sprzedawca mogą być objęte gwarancją trwałości. 

7.2. Okres gwarancji wynosi 5  lat. 

7.3. W przypadku ujawnienia wady Produktu i niezgodności z udzieloną gwarancją, Konsument jest uprawniony do   żądania:

7.3.1. naprawy Produktu sprzedanego;

7.3.2. wymiany Produktu wadliwego na Produkt zgodny z udzieloną gwarancją;

7.3.3. zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży; 

7.3.4. obniżenia ceny Produktu.

7.4. Szczegółowa informacja o warunkach gwarancji dostępna jest po zeskanowaniu kodu QR zamieszczonego na opakowaniu Produktu oraz w opisie Produktu na stronie internetowej: www.sollux.pl. Oświadczenie gwarancyjne zawiera:

7.4.1. wyraźne stwierdzenie, że w przypadku braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży Konsumentowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy oraz że gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej;

7.4.2. nazwę i adres gwaranta;

7.4.3. opis procedury, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc skorzystać z gwarancji;

7.4.4. wskazanie Produktów, których dotyczy gwarancja;

7.4.5. warunki gwarancji.

7.5. Reklamację z tytułu wady Produktu można złożyć w następujący sposób: 

7.5.1. pisemnie na adres Sprzedawcy: SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k., ul. Wł. Łokietka 35, 64–840 Budzyń

7.5.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sollux.pl

7.5.3. telefonicznie pod numerem telefonu: 668 806 323.

7.6. W zgłoszeniu zaleca się podanie: 

7.6.1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu zgłoszenia (nazwa Produktu, data zakupu), w szczególności rodzaju i daty zaistnienia braku zgodności Produktu z oświadczeniem gwarancyjnym;

7.6.2. żądania z tytułu przysługujących praw poprzez określenie sposobu doprowadzenia Produktu do stanu wskazanego w oświadczeniu gwarancyjnym;

7.6.3. danych kontaktowych składającego zamówienie (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia. Wymogi wskazane w zdaniu poprzednim nie mają wpływu na skuteczność zgłoszeń złożonych z pominięciem opisu.

7.7. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia przesyłając Konsumentowi odpowiedź w sposób tożsamy z formą w jakiej złożono reklamację z tytułu gwarancji.

7.8. Postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy Jednoosobowego Działającego na Prawach Konsumenta.

 

[PRZEDSIĘBIORCY]

7.9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorcy jest wyłączona.

7.10. Produkty, których producentem jest Sprzedawca mogą być objęte gwarancją trwałości. 

7.11. Okres gwarancji wynosi 5  lat. 

7.12. W przypadku ujawnienia wad Produktu w okresie gwarancji, Przedsiębiorca jest uprawniony do  żądania:

7.12.1. naprawy Produktu sprzedanego;

7.12.2. wymiany Produktu wadliwego na Produkt zgodny z udzieloną gwarancją;

7.12.3. zwrotu Produktu i odstąpienia od Umowy Sprzedaży;

7.12.4. obniżenia ceny Produktu.

7.13. Szczegółowa informacja o warunkach gwarancji dostępna jest po zeskanowaniu kodu QR zamieszczonego na opakowaniu Produktu oraz w zakładce pod nazwą Informacje „Gwarancja”  na stronie internetowej: www.sollux.pl. Oświadczenie gwarancyjne zawiera:

7.13.1. nazwę i adres gwaranta;

7.13.2. opis procedury, której uprawniony ma przestrzegać, aby móc skorzystać z gwarancji;

7.13.3. wskazanie Produktów, których dotyczy gwarancja;

7.13.4. warunki gwarancji.

7.14. Reklamację z tytułu wad Produktu objętego gwarancją Sprzedawcy można złożyć w następujący sposób: 

7.14.1. pisemnie na adres Sprzedawcy: SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k., ul. Wł. Łokietka 35, 64–840 Budzyń

7.14.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sollux.pl

7.15. W zgłoszeniu zaleca się podanie przez Przedsiębiorcę: 

7.15.1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu zgłoszenia (nazwa Produktu, data zakupu), w szczególności rodzaju i daty zaistnienia braku zgodności Produktu z oświadczeniem gwarancyjnym;

7.15.2. żądania z tytułu przysługujących praw poprzez określenie sposobu doprowadzenia Produktu do stanu wskazanego w oświadczeniu gwarancyjnym;

7.15.3. danych kontaktowych składającego zamówienie (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie zgłoszenia. Wymogi wskazane w zdaniu poprzednim nie mają wpływu na skuteczność zgłoszeń złożonych z pominięciem opisu.

7.16. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszenia w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia przesyłając Przedsiębiorcy odpowiedź w sposób tożsamy z formą w jakiej złożono reklamację z tytułu wad Produktu objętego gwarancją.

 

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

8.1. Konsument, może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

 8.1.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sollux.pl  lub

8.1.2. pisemnie na adres: SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k., ul. Wł. Łokietka 35, 64 – 840 Budzyń.

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz stanowi załącznik do Regulaminu. Konsument może także złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Jest on dostępny również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy również załączyć oświadczenie do zwracanej paczki, znacznie usprawni to całą procedurę zwrotu.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt  od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy: SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k., ul. Wł. Łokietka 35, 64–840 Budzyń.

8.9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

8.10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w   przypadku Umowy:

 8.11.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 

8.11.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy; 

8.11.3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.11.4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

8.11.5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.11.6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

8.11.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8.11.8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

8.11.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.11.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8.11.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

8.11.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

8.11.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

8.12. Postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy Jednoosobowego Działającego na Prawach Konsumenta.

 

8A. ODSTĄPIENIE OD ODSTĄPIENIE OD UMOWY DOT. USŁUG CYFROWYCH 

8.14. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z usług cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

8.14.1. są użyteczne wyłącznie w związku z usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

8.14.2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z usług cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę;

8.14.3. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

8.14.4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

8.15. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 8.14.1. – 8.14.3. Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z usług cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę.

8.16. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

8.17. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z usług cyfrowych, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do usług cyfrowych lub zablokowanie Konta. 

8.18. Postanowienie ust. 8.17. nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta, o których mowa w ust. 8.15.

8.19. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z usługi cyfrowej i udostępniania jej osobom trzecim.

8.20. Postanowienia niniejszego działu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy Jednoosobowego Działającego na Prawach Konsumenta.

 

 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Przedsiębiorców.

9.2. Sprzedawcy oraz Przedsiębiorcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, Przedsiębiorca jest zobowiązany odesłać Sprzedawcy Produkt stanowiący przedmiot umowy, której dotyczy odstąpienie. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyto podczas składania Zamówienia. 

9.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę  korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Przedsiębiorca obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

9.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

10. ROZWIĄZANIE I REKLAMACJE DOTYCZĄCE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG [NIE DOTYCZY UMOWY SPRZEDAŻY]

10.1. Klient oraz Sprzedawca mogą rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem. 

10.2. Klient, który korzystał z Usług Elektronicznych rozwiązuje Umowę o Świadczenie Usług wysyłając oświadczenie woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta (np. samodzielne usunięcie Konta Klienta, wycofanie zgody na przesyłanie Newslettera). 

10.3. Sprzedawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w trybie natychmiastowym jeśli Klient naruszy Regulamin oraz w przypadku, gdy pomimo wezwania nie zaprzestanie naruszeń.

10.4. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych, w tym dotyczące funkcjonalności Aplikacji można składać m.in.:

10.4.1. pisemnie na adres: SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k. 64-840 Budzyń, ul. Wł. Łokietka 35;

10.4.2.w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sollux.pl;

10.4.3. poprzez Formularz Kontaktowy zamieszczony w Serwisie.

10.5. Sprzedawca sugeruje podanie w opisie reklamacji: 

10.5.1. szczegółów dotyczących reklamacji, przede wszystkim rodzaju i daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji; 

10.5.2. żądania Klienta;

10.5.3. danych kontaktowych Klienta do przesłania informacji zwrotnej. 

10.6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

11. POZASĄDOWE SPOSOBY REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

11.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

11.2.1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020.1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U.2017.1356).

11.2.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

11.2.3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

11.2.4. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. Platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

 

12. DANE OSOBOWE

12.1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego https://sollux.pl/ jest spółka SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k. z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Wł. Łokietka 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: KRS: 0000917503, posiadającą NIP: 6070082443, REGON: 363220039.

12.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji, obsługi Konta, zawarcia Umowy Sprzedaży, wypełniania Formularza Kontaktowego i przesłania pytania do Sprzedawcy, otrzymania Newslettera Sprzedawcy. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży.

12.3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Administratora znajdują się w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz znajduje się w Serwisie w zakładce „Polityka Przetwarzania Danych Osobowych”.

 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych w ramach Serwisu przez Sprzedawcę w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, znak towarowy (elementy graficzne), oraz prawa w zakresie baz danych przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej. 

13.2. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści, nieodpłatnie w ramach Serwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu na terenie całego świata.

13.3. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są w języku polskim.

13.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu Internetowego stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosowną informację na temat zmiany regulaminu. 

13.5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane Zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia Zamówienia.

13.6. Klient jest uprawniony do niezaakceptowania zmian Regulaminu. Złożenie Zamówienia po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu oznacza akceptację jego treści. 

13.7. Treść Regulaminu oraz wersji archiwalnych Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego.

13.8. Prezentując w Serwisie Treści, komentarze i opinie na Koncie lub w innym miejscu, Klient udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w internecie Treści i informacji, na terytorium całego świata. 

13.9. Sprzedawca jest uprawniony do udzielania sublicencji związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

13.10. Sprzedawca jest uprawniony do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia Treści, komentarzy i opinii w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

13.11. Wszelkie prawa do Treści zamieszczanych w Serwisie lub Newsletterze przez Sprzedawcę, prawa do nazwy i znaku towarowego Serwisu, prawa do elementów graficznych, prawa do oprogramowania oraz prawa w zakresie baz danych przysługują Sprzedawcy oraz podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy.  

13.12. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści opublikowanych w Serwisie lub Newsletterze nieodpłatnie, zgodnie z przepisami prawa (w tym z Treści rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Serwisu) wyłącznie we własnym użytku bez możliwości jakiegokolwiek wykorzystania w działalności gospodarczej,  wyłącznie w celu zapoznania się z nimi i zgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu, na terenie całego świata. 

13.13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344); ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287), ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

13.14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.06.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY / WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k. z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Wł. Łokietka 35,  tel.  668 806 323, adres email: sklep@sollux.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sollux.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20  PLN. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: 

 

SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.K., ul. Wł. Łokietka 35, 64 – 840 Budzyń, adres e-mail: sklep@sollux.pl numer telefonu: 668 806 323

 

 Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 Adres konsumenta(-ów)

 Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis Sollux.pl prowadzony przez spółkę SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k z siedzibą w Budzyniu (zwaną dalej: Administratorem lub ADO) dostępny pod adresem https://sollux.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Nasza Polityka przetwarzania danych osobowych podlega przepisom prawa polskiego i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „Rozporządzeniem RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019.1781) dalej ustawa.

 

Informacje o Administratorze Danych Osobowych oraz Inspektorze Danych Osobowych

 1. SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Łokietka 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917503, posiadająca NIP: 6070082443, REGON: 363220039 jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 2. Administrator prowadzi Serwis internetowy pod nazwą Sollux.pl umożliwiający korzystanie z usług świadczonych przez Administratora Danych osobowych, dostępny pod adresem, zwany dalej „Serwisem”.
 3. We wszystkich sprawach związanych z zasadami przetwarzania danych osobowych przez administratora Serwisu Sollux.pl można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@sollux-lighting.pl.

 

Dane Osobowe 

 1. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki są wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym także adres IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy a także informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 2. ADO zbiera także pewne informacje technicznie i informacje dotyczące korzystania z usług, w tym: rodzaju wykorzystywanego urządzenia, przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, identyfikatora urządzenia, adresu IP, informacje o interakcjach z udostępnianymi przez ADO  treściami.

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Odbiorcy

Okres przechowywania

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)

 

 

 

Odbiorcy

Okres przechowywania

Nawiązywanie relacji handlowych oraz prowadzenie procesu ofertowania

przetwarzanie jest niezbędne do zdobywania nowych klientów i rynków zbytu usług i towarów oferowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

 

dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu

 

Weryfikacja potencjalnych klientów

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – dbanie o kondycję finansową i wizerunek administratora

biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze w tym kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi w zakresie weryfikacji klientów, w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej lub doradczej

1 rok od pozyskania danych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

 

Wykonywanie umów

przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umów lub podejmowania działań przed zawarciem umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; art. 353 Kodeksu cywilnego

usługodawcy zaangażowani do realizowania usług w imieniu administratora – kurierzy, podmioty świadczące usługi transportowe i spedycyjne, podmioty świadczące usługi płatnicze, podmioty świadczące usługi wystawiania faktur w imieniu i na rzecz administratora, biura rachunkowe, dostawcy usług IT, w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej

do momentu rozwiązania lub wykonania umów

Wykonywanie obowiązków nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa:

 1. prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej
 2. wykonywanie obowiązków z wynikających z prawa konsumenckiego
 3. wykonywanie obowiązków z wynikających z prawa ochrony danych osobowych
 1. rozpatrywanie reklamacji dot. świadczonych usług

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości, przepisami ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i RODO, przepisami Kodeksu cywilnego

 

biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze w tym kancelarie prawne, audytorzy, podmioty świadczące usługi w zakresie wystawiania faktur, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej, 

 1. 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym

b), c) i d) przez okres niezbędny do wykonania obowiązku

W celach dowodowych, do ustalania, dochodzenia roszczeń lub obrony przed wszelkimi roszczeniami związanymi  z prowadzoną przez administratora działalnością gospodarczą

przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przeprowadzenie dowodu, ustalanie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w ramach działań podjętych przed wszczęciem postępowań, w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi

biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze w tym kancelarie prawne, audytorzy, podmioty świadczące usługi w zakresie wystawiania faktur, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej, podmioty wykonujące usługi transportowe

przez okres wynikający z przepisów prawa tj. do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

Tworzenie i obsługa Konta w Serwisie internetowym www.sollux.pl

przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umów lub podejmowania działań przed zawarciem umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

 

 

usługodawcy zaangażowani do realizowania usług w imieniu administratora – kurierzy, podmioty świadczące usługi transportowe i spedycyjne, podmioty świadczące usługi płatnicze, podmioty świadczące usługi wystawiania faktur w imieniu i na rzecz administratora, podmioty świadczące usługi doradcze w tym kancelarie prawne, audytorzy,  dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej,

dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe

do momentu rozwiązania umowy o prowadzenie konta

 

 

 

Prowadzenie działań marketingowych własnych usług i produktów

 

przetwarzanie jest niezbędne do - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - zdobywania nowych klientów i rynków zbytu usług i towarów oferowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 

 

dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

następnie

do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

Prowadzenie działań marketingowych własnych usług i produktów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (przesyłanie informacji handlowych)

 

przetwarzanie jest niezbędne do zdobywania nowych klientów i rynków zbytu usług i towarów oferowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) -

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w zw. z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne

 

 

dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu

(na podstawie zgody)

 

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

następnie

do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

 (na podstawie uzasadnionych interesów)

 

 

Prowadzenie komunikacji z użytkownikami serwisów internetowych administratora włącznie z wykorzystywaniem zamieszczonych w serwisach formularzy kontaktowych i komunikatorów

przetwarzanie jest niezbędne do zdobywania nowych klientów i rynków zbytu usług i towarów oferowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) -

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody bądź 

do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

 

podmioty świadczące usługi doradcze w tym kancelarie prawne, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, obsługi administracyjnej,

dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe

do czasu zakończenia komunikacji lub do czasu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu jeśli dotyczy działań marketingowych

(na podstawie zgody)

 

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

następnie

do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

 (na podstawie uzasadnionych interesów)

 

 

Przesyłanie informacji handlowych w formie Newslettera

przetwarzanie jest niezbędne do zdobywania nowych klientów i rynków zbytu usług i towarów oferowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) -

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w zw. z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne

 

dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu wycofania zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu

 

 

 

Prowadzenie konkursów

(w tym konkursów realizowanych poprzez media społecznościowe)

przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania regulaminów konkursów lub podejmowania działań przed zawarciem umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w zw. z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

dostawcy serwisów społecznościowych, na których administrator prowadzi swoje konta, dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do momentu rozwiązania lub wykonania umów zawartych na bazie regulaminów konkursów

Zarządzanie profilami administratora w mediach społecznościowych

przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. zapewniania bezpieczeństwa i porządku uczestników dyskusji na profilach w tym usuwania komentarzy naruszających przepisy prawa;
 2. prowadzenia korespondencji z użytkownikami serwisów;
 3. marketingu usług i produktów w tym prezentowania treści i komunikatów od administratora u dostawców serwisów społecznościowych;
 4. analizy aktywności użytkowników w serwisach społecznościowych;

 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

dostawcy serwisów społecznościowych, na których administrator prowadzi swoje konta, dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

następnie

do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

Prowadzenie analiz i statystyk

przetwarzanie jest niezbędne do:

 1. prowadzenia badania satysfakcji użytkowników serwisów internetowych;
 2. prowadzenia badań statystycznych i badań rynku;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

dostawcy serwisów społecznościowych, na których administrator prowadzi swoje konta, dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

następnie

do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

Zapewnianie bezpieczeństwa serwisom internetowym administratora

przetwarzanie jest niezbędne do zapewniania bezpieczeństwa i porządku użytkownikom serwisów w tym usuwania wpisów naruszających przepisy prawa

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

dostawcy serwisów społecznościowych, na których administrator prowadzi swoje konta, dostawcy usług marketingowych i PR, agencje reklamowe, dostawcy usług w zakresie obsługi poczty elektronicznej, hostingu, IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej

do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia

następnie

do czasu przedawnienia roszczeń na mocy przepisów w tym przepisów Kodeksu cywilnego

 

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie zgody – trwa do momentu jej cofnięcia. 

Dane Klienta przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO, mogą być przechowywane przez ADO do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

W zakresie, w jakim dane Klienta będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów ADO – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi dane Klienta mogą być przez ADO przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 

Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między ADO a Klientem, realizacji umowy i podejmowania działań marketingowych przez Administratora danych osobowych. 

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku informacji handlowych oraz działań marketingowych konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przesłania informacji handlowych lub brak podjęcia działań marketingowych przez Administratora danych. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać informacji handlowych wysyłanych przez Administratora prosimy aktywować link zamieszczony każdorazowo w korespondencji elektronicznej zawierającej informację handlową / zgłosić takie żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresrodo@sollux-lighting.pl albo w formie pisemnej na adres ADO wskazany powyżej.

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez ADO, posiadają Państwo szereg uprawnień. Administrator zapewnia respektowanie wszystkich praw Klienta wynikających z RODO i innych przepisów prawa:

 1. Prawo dostępu do danych osobowych – Klient może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.
 2. Prawo sprostowania danych osobowych – Klient może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.
 3. Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Klient może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. 

Ważne! Klient nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Prawo sprzeciwu – Klient może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione: (1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub (2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Klient może domagać się „zablokowania” danych (tj. ograniczenia wszelkich operacji przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne do ochrony praw.
 3. Prawo do przenoszenia danych osobowych – Klient może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Klient może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe. Nie dotyczy sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 1. W razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo danych

 1. ADO z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie upoważnione, posiadające odpowiednią wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. 
 2. ADO dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosowane są wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
 3. Podjęte działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności sugerujemy by zachowano w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniano ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Serwis nie będzie zwracał się o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta osobom nieuprawnionym prosimy wylogować się po zakończeniu korzystania z Serwisu. 
 4. ADO może również udostępniać i zlecać przetwarzanie danych osobowych Klienta podmiotom trzecim znajdującym się w krajach innych niż kraj Klienta. 
 5. Ponadto ADO nie ponosi odpowiedzialności i nie sprawuje kontroli nad stronami trzecimi, którym Klient udzielił zgody na dostęp do danych osobowych.
 6. Aktywność w Serwisie, w tym w szczególności dane osobowe, mogą być również rejestrowane w logach systemowych. Dane zebrane w logach przetwarzane będą w związku ze świadczeniem usług na rzecz Klienta. 
 7. ADO może również przetwarzać dane osobowe w celach technicznych - w szczególności, Państwa dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
 8. Dane osobowe mogą podlegać regulacjom w dziedzinie ochrony prywatności, które różnią się od przepisów obowiązujących w kraju Klienta. Dane osobowe zgromadzone w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, które będą dane przetwarzać w kraju spoza EOG, gdyż mają tam siedzibę. W takich przypadkach ADO zobowiązuje się zapewnić, aby przekazanie danych osobowych Klienta nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności, aby zastosowanie znalazły odpowiednie mechanizmy kontraktowe, techniczne i organizacyjne. 
 9. Przekazując dane osobowe poza EOG - ADO dba, aby odbiorcy gwarantowali wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 1. ADO nie ponosi odpowiedzialności za treść ani zasady stosowania polityk prywatności jakichkolwiek osób trzecich.

 

Odbiorcy danych 

 1. Większość współpracujących z ADO kontrahentów, na mocy odpowiednich umów, zobowiązana jest jednak do wykorzystywania powierzonych im danych Klientów wyłącznie według wytycznych oraz w ściśle określonym celu. ADO wymaga odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.
 2. Niektóre podmioty współpracujące samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania danych Klientów działając w oparciu o obowiązujące przepisy.
 3. ADO może udostępnić dane osobowe Klienta uprawnionym organom państwowym, działającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Jeśli Klient wyraził zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez zewnętrznych dostawców usług, odbiorcami danych mogą być też zewnętrzni dostawcy usług (np. serwisy społecznościowe).
 5. Odbiorcami danych osobowych są dostawcy serwisów społecznościowych, na których prowadzone są profile ADO (Facebook, Instagram – link do polityki prywatności: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875).
 6. ADO przetwarza dane statystyczne dot. aktywności Klienta na profilach w serwisach społecznościowych. W odniesieniu do profilu w Facebook dochodzi do współadministrowania danymi pomiędzy ADO i Facebook w celach statystycznych. Uzgodnienia współadministratorów oraz zasady odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 7. Facebook przejął odpowiedzialność za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie obowiązków wskazanych w tym zakresie w RODO. Więcej informacji dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Polityka „Cookies”

 1. Podczas korzystania z Serwisu, Państwa Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu poprzez pliki cookies, web beacons, piksele, wtyczki.
 2. „Web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki), pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w plikach cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na Państwa urządzeniu końcowym, które wykorzystywane jest podczas aktywności w Serwisie. 
 4. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.
 5. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter tymczasowy (pliki sesyjne) lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane, także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Serwisu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z witryny. 
 1. Ze względu na domenę internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielą się na: pliki własne (ustawiane przez serwery ADO) oraz pliki stron trzecich (ustawiane przez serwery innych podmiotów).
 2. Za pośrednictwem ustawień plików cookies w Serwisie, dostępnych przy pierwszej wizycie na stronie Klient dokonuje wyboru w kategoriach: „Tylko niezbędne”, „Ustaw preferencje”, „Zaakceptuj wszystkie”.  
 3. Niezbędne pliki cookies pozostają zawsze włączone z uwagi na to, że są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania stron Serwisu.

 

 1. ADO korzysta z następujących rodzajów cookies:
  1. niezbędne:

są one konieczne by umożliwić korzystanie z naszych usług na stronach internetowych;

 1. wydajnościowe:

umożliwiają analizę źródeł aktywności ruchu na stronie oraz mierzenie wydajności strony. Informacje są łączone i anonimowe;

 1. funkcjonalne:

umożliwiają stronie internetowej zapewnienie większej funkcjonalności i personalizacji. Jeśli użytkownik nie zezwolił na stosowanie tych plików cookie, niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo;

 1. marketingowe:

ADO używa cookies własnych i stron trzecich (tzw. zewnętrznych dostawców usług, w tym zewnętrznych platform reklamowych np. Google, Facebook, Instagram) w celu prowadzenia kampanii marketingowych. Pliki cookies marketingowe zapamiętują aktywność użytkownika strony. Zebrane dane mogą być przekazywane do zewnętrznych dostawców usług, którzy wyświetlają nasze treści marketingowe na innych stronach.

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Państwa preferencji, tj. dostosowywania zawartość Serwisu do Państwa indywidualnych preferencji muzycznych,
 2. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu w celu optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności w celu rozpoznania urządzenie, którego używacie Państwo w celu użytkowania Serwisu i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb;
 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
 4. utrzymania sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musicie Państwo na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, 
 5. Państwa identyfikacji jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są Państwa zalogowani;
 6. zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy danych logowania do Serwisu.

 

NAZWA PLIKU COOKIE

OPIS I CEL PLIKU COOKIE

USŁUGA KTÓREJ DOTYCZY PLIK COOKIE

RODZAJ PLIKU COOKIE

OKRES WAŻNOŚCI

JAK WYŁĄCZYĆ

WPŁYW NA FUNKCJONALNOŚĆ PO WYŁĄCZENIU

Google Analytics Cookies

Google Analytics cookies to pliki analityczne służące do _______________.
 
 Więcej informacji dostępne pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 
 Cele plików cookies: 
 1. konfiguracja serwisu
 2. bezpieczeństwo
 3. uwierzytelnianie
 4. stan sesji
 5. procesy - działanie witryny

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

Analityczne
 Pierwszej
 kategorii
 Stałe

przechowywane 2 lata

Mogą Państwo wyłączyć funkcję śledzenia przez Google Analytics odwiedzając:
 https://tools.go ogle.com/dlpa ge/gaoptout?hl =en=GB

Po wyłączeniu cookies Państwa użytkowanie strony nie będzie liczone ani wykorzystywane w naszych danych statystycznych zbieranych w celu ulepszenia usług naszej strony.
 Nie wpłynie to na funkcjonalność strony.

Cookies z Google Search Console 

Google Search Console cookies to pliki analityczne służące do _______________.
 
 Więcej informacji dostępne pod adresem: ___________

 

np. first-party / third party cookies
 
 
 np.. 
 
niezbędne
 odpowiedzialne za bezpieczeństwo
 wydajnościowe
 funkcjonalne
 reklamowe
 pliki cookies sieci społecznościowych

cookie stałe / sesyjne przechowywane _______.
 

(opis czynności i adres gdzie można tego dokonać)

 

Cookies Pixel Facebook

Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub w sieci reklamowej facebooka, użytkownikom, kórzy wcześniej odwiedzili naszą witrynę.
 
 Plik cookie jest ustawiany przez Facebook w celu wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam oraz mierzenia i ulepszania reklam. Plik cookie śledzi również zachowanie użytkownika na stronach, które mają piksel Facebooka lub wtyczkę społecznościową Facebooka.
 
 https://www.facebook.com/policies/cookies/

dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

Reklamowe,
 Pierwszej
 kategorii,Reklamowe,
 
 Osób
 trzecich,
 Stałe
 (Facebook, Inc.)
 Stałe

przechowywane 6 miesiące
 

Można wyłączyć third-party cookies poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki

Interaktywna funkcja "share"
 ("udostępnij") nie będzie dostępna. Nie będzie można podzielić się treścią naszej strony z obcą stroną poprzez funkcję "share"
 ("udostępnij").

Bazo

Jeśli chodzi o pliki cookies aplikacja nie stosuje trwałych plików cookies. W użyciu jedynie są pliki tymczasowe "sesyjne", które odpowiadają za informację o wizycie - czasie, odwiedzonych podstronach. Po zakończonej wizycie na stronie są one czyszczone. Aplikacja nie instaluje ciasteczek śledzących poza Państwa witryną. Ze względu na różne polityki prywatności nie mamy jednego wzoru. Jeśli Państwo wymieniają wszystkie firmy dostarczające infrastrukturę (serwery, łącza) czy analityczne (Google Analitics) można w tym zakresie wymienić również aplikację BAZO. Często w politykach prywatności firmy dostarczające rozwiązania technologiczne do obsługi strony nie są wymienione z nazw, jest to grupa firm i aplikacja Bazo się w nich zawiera.

 

 

sesyjne

 

 

HotJar

https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information
 
 Gotowy przykład tekstu do Polityki Prywatności
 
 https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/360038347874-Sample-Wording-for-Your-Privacy-Policy

Hotjar to usługa analizy zachowań i informacji zwrotnych od użytkowników, która pomaga zrozumieć zachowanie użytkowników witryny i uzyskać ich opinie za pomocą narzędzi, takich jak mapy popularności , nagrania sesji i ankiety .
 
 Hotjar uzupełnia dane i spostrzeżenia, które uzyskujesz z tradycyjnych narzędzi do analityki internetowej , takich jak Google Analytics. Jest to wiodąca w branży  i łatwa w użyciu usługa, która łączy analizę zachowania użytkowników i narzędzia do zbierania opinii w witrynie, aby pomóc Ci zrozumieć, co faktycznie dzieje się w Twojej witrynie, na czym zależy Twoim użytkownikom i co mają do powiedzenia.

 

365 dni,
 sesyjne,
 30 minut

https://www.hotjar.com/legal/policies/do-not-track/

 

PLIKI COOKIES ADO

1. niezbędne
 
 
 2. wydajnościowe
 
 
 3.  funkcjonalne
 
 
 4. marketingowe
 
 
 

 

np. first-party / third party cookies
 

cookie stałe / sesyjne 
 

(opis czynności i adres gdzie można tego dokonać)

 

 

 1. Pliki cookies charakteryzują się tym, że: 
 1. nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość,
 2. "cookies” identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę,
 3. dane pozyskane z "cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w Serwisie,
 4. nie są przeznaczone dla komputerów, czy urządzeń mobilnych – nie wpływają na sposób ich działania,
 5. nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach,
 6. domyślne parametry „cookies” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył,
 7. na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do Państwa indywidualnych preferencji.
 1. W każdym momencie mogą Państwo zablokować przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym, cofający tym samym zgodę na wykorzystywanie plików cookies przez Serwis oraz usunąć stałe pliki cookies znajdujące się na Państwa urządzeniu końcowym, wykorzystując do tego stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W celu zarządzania ustawienia cookies proszę wybrać z poniższej listy przeglądarkę internetową, której Państwo używają oraz postępować zgodnie z instrukcjami:
 1. Komputery osobiste: 
 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 1. Urządzenia mobilne:
 1. Chrome
 2. Safari
 3. Windows Phone
 4. Blackberry

W razie problemów oraz w przypadku, gdy posiadają Państwo przeglądarkę niewymienioną powyżej, prosimy o skorzystanie z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktowanie się bezpośrednio z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 1. Pragniemy Państwa poinformować, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć negatywnie na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy utrzymania Państwa preferencji, może znacząco utrudnić korzystanie ze Serwisu, a w skrajnych przypadkach nawet całkowicie wyłączyć możliwość korzystania ze Serwisu. 
 2. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem strony internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/, prowadzonej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska.

 

Zmiana Polityki przetwarzania danych osobowych

Prawa wynikające z tej Polityki nie zostaną ograniczone bez Państwa wyraźnej zgody. ADO zawsze wskazuje datę opublikowania ostatnich zmian oraz zapewnia w Serwisie dostęp do archiwalnych wersji Polityki. 

 

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych

W celu realizacji swoich praw oraz w przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k z siedzibą w Budzyniu, zapraszamy do kontaktu z pod adresem e-mail: rodo@sollux-lighting.pl lub bezpośrednio z Administratorem pisząc na adres siedziby Administratora:

SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Władysława Łokietka 35.

 

 

 

Regulamin zgłaszania treści nielegalnych i moderowania treści: Pobierz

Pobierz aktualny Regulamin w pdf: Pobierz

Poprzednia wersja Regulaminu: Pobierz

 

pixel