Darmowa dostawa od 299,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Gwarancja

Oświadczenie gwarancyjne
  1. Gwarant: Sollux Lighting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Budzyniu przy ul. Władysława Łokietka 35 (64-840 Budzyń), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000917503, NIP 6070082443;

  2. Okres gwarancji: 5 lat od dnia zakupu;

  3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: obszar Rzeczypospolitej Polskiej;

  4. Roszczenia gwarancyjne składane mogą być w formie pisemnej poprzez przesłanie korespondencji na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub adres korespondencji elektronicznej Gwaranta sklep@sollux.pl z jednakowym skutkiem prawnym w zakresie skuteczności każdego ze sposobów doręczenia;

  5. Za datę realizacji uprawnień lub zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych Kupującego przyjmuje się datę nadania korespondencji pocztowej lub korespondencji elektronicznej przez Kupującego;

  6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad Produktu, Kupujący jest uprawniony do żądania od Gwaranta: a) usunięcia wady fizycznej Produktu; b) dostarczenia Produktu wolnego od wad; c) zwrotu lub obniżenia ceny Produktu;

  7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produktach

  8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z udzielonej rękojmi za wady;

  9. W zakresie nie objętym oświadczeniem gwarancyjnym zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego odnoszące się do gwarancji przy sprzedaż.
pixel