Darmowa dostawa od 299,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin opinii

REGULAMIN PUBLIKOWANIA OPINII O PRODUKTACH

(ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU SERWISU WWW.SOLLUX.PL)

 

SPIS TREŚCI

 • DEFINICJE
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE  
 • ZASADY PUBLIKACJI OPINII
 • ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

1.1. Serwis dostępny pod adresem elektronicznym https://sollux.pl/ prowadzony jest przez SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k. z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Wł. Łokietka 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000917503, posiadającą NIP: 6070082443, REGON: 363220039.

1.2. Dane kontaktowe:

1.2.1. Adres korespondencyjny:

1.2.1.1.SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k. ul. Wł. Łokietka 35, 64-840 Budzyń

1.2.1.2.Poczta elektroniczna: sklep@sollux.pl 

1.2.1.3.Kontakt telefoniczny: 668 806 323

1.2.1.4. Chat internetowy na stronie www.sollux.pl  

1.3. Przez użyte w Regulaminie definicje, należy rozumieć:

1.3.1. KLIENT –  (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 13 rok życia; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Sollux, (4) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – która nabyła Produkt na podstawie Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.2. KONSUMENT – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.3. SPRZEDAWCA / SOLLUX – SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k. z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Wł. Łokietka 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000917503, posiadająca NIP: 6070082443, REGON: 363220039, adres poczty elektronicznej: sklep@sollux.pl, numer telefonu: 668806323.

1.3.4. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sollux.

1.3.5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do Regulaminu Serwisu Sollux, dostępny pod adresem: https://www.sollux.pl

1.3.6. USŁUGA ELEKTRONICZNA / UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sollux na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.

1.3.7. WYSTAWIANIE OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona na platformie Trusted Shops, mająca na celu umożliwienie przesyłania subiektywnych i indywidualnych informacji o Produktach zakupionych przez Klientów Serwisu. 

1.3.8. SERWIS – platforma umożliwiająca Klientom dokonywanie zakupów w sklepie internetowym oraz korzystanie z innych usług udostępnianych przez Sollux, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym https://www.sollux.pl

1.3.9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca Produktu, będącego przedmiotem Opinii wystawianej przez Klienta. 

1.3.10. TRUSTED SHOPS – Trusted Shops AG z siedzibą przy Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, tel.: +49 221 77 53 66, E-Mail: info@trustedshops.de, rejestr handlowy (Handelsregister): Amtsgericht Köln, HRB 113040, numer identyfikacji podatkowej: DE 812 947 877, prowadzący platformę pod adresem: https://www.trustedshops.pl/oferujący usługi oceny podmiotów działających w branże e-commerce.

1.3.11. TREŚĆ / TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne dotyczące Produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Serwisie.

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi Elektronicznej Wystawiania Opinii Klientów odnośnie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę. 

2.1.1. Nawiązując współpracę z platformą Trusted Shops, Sollux podjął uzasadnione i proporcjonalne działania mające na celu zapewnienie, by Opinie pochodziły od Klientów, którzy zakupili od niego Produkty.

 1. Wystawiając Opinię o Produkcie na platformie Trusted Shops, Klient akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać Regulamin. 
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF. Każda wersja Regulaminu jest udostępniona pod adresem: https://www.sollux.pl
 3. W celu prawidłowego korzystania z funkcjonalności dotyczącej Wystawiania Opinii wymagane jest:
  1. posiadanie dostępu do sieci Internet (łącze min. 128 kbps), 
   1. zainstalowanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptującej pliki Cookies;
    1. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

 

 1. ZASADY PUBLIKACJI OPINII

3.1. Warunkiem uzyskania możliwości Wystawienia Opinii jest:

3.1.1. wyrażenie przez Klienta zgody na przesłanie przez Trusted Shops informacji o możliwości wystawienia Opinii o Produkcie, na adres korespondencji elektronicznej wskazany przez Klienta lub,

3.1.2. zawarcie umowy z Trusted Shops na prowadzenie Konta na platformie https://www.trustedshops.pl/, w którym jedną z funkcjonalności jest możliwość wystawiania opinii o Produktach.

3.2 W przypadku wskazanym w pkt. 3.1.1., Sollux przesyła Trusted Shops adres do korespondencji elektronicznej wskazany przez Klienta.

3.3. Po uzyskaniu przez Trusted Shops informacji, o której mowa w pkt. 3.2., Trusted Shops przesyła Klintowi zaproszenie do Wystawienia Opinii, zamieszczając w nim link do strony gdzie umożliwiono Wystawienie Opinii. 

3.4. Sollux otrzymuje od Trusted Shops informacje o statusie zaproszenia (np. czy zaproszenie zostało wysłane i czy zaproszenie dotarło do Klienta). 

3.5. Z chwilą wystawienia Opinii, Sollux otrzymuje od Trusted Shops treść Opinii celem weryfikacji:

3.5.1. ważności Opinii w świetle Regulaminu;

3.5.2. pochodzenia Opinii. 

3.6. Treść Opinii publikowana jest w Serwisie w zakładce Opinie.

 1. Wystawiając Opinię Klient podaje następujące informacje:
  1. ocenę w skali od 1 do 5 dla Produktu,
  2. treść Opinii.
  3. Opinia przesłana przez Trusted Shops zostanie opublikowana przez Sollux po dokonaniu weryfikacji pod kątem zgodności jej treści z zasadami Regulaminu. 
  4. Sollux weryfikuje czy dane Produktu (nazwa, parametry, numer artykułu / kod) są zgodne z oferowanym zakresem Produktów oraz czy adres do korespondencji elektronicznej, z którego dokonano wystawienia oceny jest tożsamy z  do korespondencji elektronicznej podanym podczas wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowej w imieniu i na rzecz Sollux. 
  5. Sollux zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem zamieszczającym Opinię z wykorzystaniem przekazanego adresu do korespondencji elektronicznej. 
  6. Sollux publikuje w Serwisie:
   1. wszystkie Opinie, z wyjątkiem tych, które nie spełniają przesłanek, o których mowa w pkt. 3.15. Regulaminu;
   2. zarówno Opinie pozytywne jak i Opinie negatywne;
   3. publikowane Opinie nie są sponsorowane;
   4. Na publikowane Opinie nie mają na nie wpływu stosunki umowne z przedsiębiorcą. 
  7. Decyzja o odrzuceniu Opinii zostaje podjęta w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania przez Sollux Opinii od Trusted Shops. 
  8. O odrzuceniu Opinii Klient jest informowany w wiadomości wysłanej na adres do korespondencji elektronicznej podany w zgodzie na przesyłanie zaproszenia do wystawienia Opinii, zawierającej jednocześnie informację o przyczynie odrzucenia Opinii.
   1. Ponowne zamieszczenie Opinii po jej odrzuceniu przez Sollux jest możliwe po spełnieniu wszystkich wymagań odnośnie Opinii, wskazanych w Regulaminie.
    1. Sollux zastrzega prawo odrzucenia i niepublikowania Opinii, która:
     1. narusza postanowienia Regulaminu,
     2. narusza obowiązujące przepisy prawa,
     3. nie jest zgodna z dobrymi obyczajami, normami społecznymi lub obyczajowymi,
     4. wzywa do nienawiści na jakimkolwiek tle w szczególności rasowej, wyznaniowej, etnicznej, 
     5. zawiera treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, 
     6. propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,
     7. narusza prawa osób trzecich lub stanowi groźbę skierowaną do innych osób,
     8. zawiera dane osobowe, adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
     9. jest kopią treści Opinii w całości lub części wystawionych przez innych Klientów Serwisu, producenta opiniowanego produktu oraz zawiera fragmenty treści z różnych źródeł,
     10. zawiera odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów w szczególności konkurencyjnych serwisów internetowych, sklepów internetowych, 
      1. zawiera cenę Produktów,
       1. zawiera treści reklamowych lub innych treści o charakterze komercyjnym, nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,
        1. nie dotyczy w całości lub części opiniowanego Produktu,
        2. zawiera treści o charakterze spamu,
        3. jest dodawana wielokrotnie przez tego samego Klienta lub o tożsamej treści,
        4. jest zamieszczana przez urządzenia automatyczne, tzw. boty,
        5. pozostaje w sprzeczności z dobrym imieniem, renomą lub interesem Sollux,
        6. nie jest sporządzona z zachowaniem zasad poprawnej pisowni.  

 

 

 1. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Treści zamieszczone przez Klienta nie są jego subiektywną oceną i nie odzwierciedlają poglądów Sollux.
  2. Sollux nie jest dostawcą Treści, a jedynie podmiotem zapewniającym techniczne możliwości do przedstawiania Treści w Serwisie.
  3. Wystawiając Opinię, Klient oświadcza, że:
   1. wyraża zgodę na pośrednictwo Trusted Shops (rozumiane jako dostęp do Treści) w przesyłaniu Sollux wystawionej Opinii i nie wnosi z tego tytułu żadnych roszczeń;
   2. Opinia nie narusza zasad zawartych w Regulaminie;
   3. Opinia jest wynikiem własnej intelektualnej działalności Klienta i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich; w przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Klient ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw;
   4. udziela Sollux niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie (wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Opinii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową) i rozpowszechnianie przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w internecie Treści i Opinii oraz na wykorzystywanie Opinii w celu promocji i reklamy Sollux, na terytorium całego świata;
   5. zezwala Sollux na udzielanie dalszych sublicencji w odniesieniu do Treści;
   6. zezwala na wykonywanie samodzielnie przez Sollux lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia Treści i Opinii, w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  4. Zabronione jest:
   1. dostarczanie lub przekazywanie w Opinii jakichkolwiek treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym);
   2. umieszczanie w Opinii niezamówionej informacji handlowej lub publikacji reklam towarów i usług;
   3. wykonywanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencja w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu;
   4. naruszanie jakichkolwiek ograniczeń obowiązujących geograficznie bądź terytorialnie;
   5. dostarczanie Treści nie związanych z działalnością Sollux;
   6. dostarczanie Treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
  5. Opinia Klienta może być udostępniana organom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa do jej otrzymania.
  6. Sollux nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń końcowych stosowanych przez Klienta, przed ingerencją osób trzecich. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione.
  7. W celu prawidłowego korzystania z funkcjonalności wystawiania Opinii Klient powinien zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt dostęp do odpowiednich urządzeń, Internetu oraz energii elektrycznej.
  8. Występowanie drobnych niedogodności w funkcjonowaniu Serwisu (m.in. ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z aktualizacją usług) jest normalne w toku świadczenia usług.
  9. Każdy kto uzna, że Opinia publikowana w Serwisie narusza jego prawa może powiadomić Sollux o potencjalnym naruszeniu w sposób i na zasadach wskazanych w Regulaminie Serwisu, który jest dostępny pod adresem www.sollux.pl.
  10. Otrzymanie powiadomienia, o którym mowa w pkt. 4.10. Regulaminu powoduje zawieszenie publikacji Opinii w Serwisie. 

 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z uwagi na charakter niniejszego dokumentu (załącznik do Regulaminu Serwisu Sollux), do wszelkich zagadnień nieuregulowanych znajduje zastosowanie Regulamin Serwisu Sollux dostępny na stronie www.sollux.pl.
 2. Współadministratorami danych osobowych Klienta w odniesieniu do Wystawiania Opinii są: SOLLUX LIGHTING Muzolf sp.k. z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Wł. Łokietka 35 oraz Trusted Shops AG z siedzibą przy Subbelrather Strasse 15c, 50823 Kolonia, Niemcy.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Administratora znajdują się w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu Serwisu Sollux i zamieszczona jest w Serwisie w zakładce „Polityka Przetwarzania Danych Osobowych”.


Regulamin do pobrania w PDF: 

https://sollux.pl/data/include/cms/Sollux_Regulamin_publikowania_opinii_o_produktach_29.05.2023_KR_final.pdf

pixel