Darmowa dostawa od 299,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Zasady zwrotów

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Konsument, może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu w terminie 60 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sollux.pl lub

Pisemnie na adres: SOLLUX LIGHTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k ul. Władysława Łokietka 35, 64 – 840 Budzyń.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz stanowi załącznik do Regulaminu. Konsument może także złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jest on dostępny również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy również oświadczenie załączyć do zwracanej paczki, znacznie usprawni to całą procedurę zwrotu.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

Dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, 

Dla umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

Dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt  od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy: SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.J., ul. Łokietka 35, 64–840 Budzyń.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.


Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami oraz Klientów nie będących przedsiębiorcami jednoosobowymi działającymi na prawach konsumenta.

Sprzedawcy oraz Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, Klient jest zobowiązany odesłać Sprzedawcy Produkt stanowiący przedmiot umowy, której dotyczy odstąpienie. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyto podczas składania Zamówienia. 

W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA PRAWACH KONSUMENTA

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 60 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny przysługuje także Przedsiębiorcy jednoosobowemu działającemu na prawach Konsumenta.

Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy zawarte w paragrafie 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców jednoosobowych działających na prawach Konsumenta.

Postanowienia dotyczące procedury reklamacyjnej zawarte w paragrafie 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców jednoosobowych działających na prawach Konsumenta.

Postanowień paragrafu 9 Regulaminu nie stosuje się wobec Przedsiębiorców jednoosobowych działających na prawach Konsumenta.

 

 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego.

Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

pisemnie na adres Sprzedawcy: SOLLUX LIGHTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Władysława Łokietka 35, 64–840 Budzyń

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sollux.pl

telefonicznie pod numerem telefonu: 668 806 323

W zgłoszeniu reklamacyjnym  zaleca się podanie przez Klienta : 

informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (nazwa towaru, data zakupu), w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

żądania z tytułu przysługujących praw z rękojmi poprzez określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

danych kontaktowych składającego zamówienie (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi wskazane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenia i nie mają one wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 

Klient, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres: SOLLUX LIGHTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Władysława Łokietka 35, 64-840 Budzyń. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami właściwymi. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,

b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Ograniczenie wymienione w pkt. 8 lit. a) nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca może odmówić wykonania żądania Klienta wymienionego w pkt. 8 lit. b), jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany Produktu ponosi Sprzedawca.

W przypadku, gdy Klientem jest Konsument a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi, dostarcza rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. W wypadku, gdy Klientem jest Konsument koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat. W terminie rocznym Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klienta żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

pixel