Darmowa dostawa od 1,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SERWISU www.sollux.pl


SPIS TREŚCI

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE

 • ZAMÓWIENIA

 • SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

 • SPOSOBY, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY

 • PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 • GWARANCJA

 • PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 • POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA PRAWACH KONSUMENTA

 • POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 • DANE OSOBOWE

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis dostępny pod adresem elektronicznym https://sollux.pl/ prowadzony jest przez SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.J. z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Łokietka 35, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000591772, posiadającą NIP: 6070082443, REGON: 363220039.

1.2. Dane kontaktowe:

1.2.1. Adres korespondencyjny (biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji):

1.2.1.1.SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.J. ul. Łokietka 35, 64-840 Budzyń

1.2.1.2.Poczta elektroniczna: sklep@sollux.pl

1.2.1.3.Kontakt telefoniczny: 668 806 323

1.3. Przez użyte w regulaminie definicje, należy rozumieć:

1.3.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 13 rok życia; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, (4) osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.3.2. KONSUMENT – klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednie z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.


1.3.3. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy działający w Serwisie, pod adresem
https://sollux.pl prowadzony przez Sprzedawcę.

1.3.4. SPRZEDAWCA – SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.J. z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Łokietka 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000591772, posiadająca NIP: 6070082443, REGON: 363220039, adres poczty elektronicznej: sklep@sollux.pl, numer telefonu: 668806323

1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2019.1145).

1.3.6. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.3.7. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Serwisu.

1.3.8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.3.9. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

1.3.10. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.3.11. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.3.12. PRZEDSIĘBIORCA JEDNOOSOBOWY DZIAŁAJĄCY NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.3.13. SERWIS - platforma umożliwiająca Klientom dokonywanie zakupów oraz korzystanie z innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym https://sollux.pl.

1.3.14. KONTO – Usługa Elektroniczna udostępniona w Serwisie. Jest to oznaczony indywidualnym Loginem i Hasłem podanym przez Klienta zbiór informacji w systemie teleinformatycznym pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności - śledzenia statusu Zamówień, dostępu do treści Zamówień, historii Zamówień oraz dostępu do danych osobowych Klienta. Logowanie do Konta jest możliwe po jego wcześniejszym zarejestrowaniu.

1.3.15. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna udostępniona w Serwisie mająca na celu umożliwienie przesyłania Sprzedawcy wiadomości przez osoby odwiedzające stronę internetową https://sollux.pl.

1.3.16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna udostępniona w Serwisie mająca na celu umożliwienie przesyłania osobom zainteresowanym cyklicznych informacji o działalności handlowej Sprzedawcy.

1.3.17. HASŁO – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w systemie teleinformatycznym.

1.3.18. LOGIN – adres e-mail Klienta.

1.3.19. KOSZYK – usługa udostępniania Klientowi mająca na celu szybkie złożenie Zamówienia.

1.3.20. TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne dotyczące Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

1.3.21. USŁUGA ELEKTRONICZNA - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.

1.4. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu, ze Sklepu Internetowego, w szczególności dotyczące zawierania umów sprzedaży towarów, postępowania reklamacyjnego jak i zasady obowiązujące przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

2.5. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem § 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.6. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie w formacie PDF.

1.7. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w ustawie o prawach konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy.

1.8. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz inne właściwe przepisy.

1.9. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

 1. posiadanie dostępu do sieci Internet (łącze min. 128 kbps dla użytkownika),

 2. zainstalowanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptującej pliki Cookies;

 3. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

  1. W przeglądarce internetowej wymagane jest włączenie obsługi JavaScript oraz umożliwienie dopisywania Plików Cookies.

  2. Połączenie z Serwisem odbywa się z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

  3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy, z którego usług korzysta Klient.

  4. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by zapewnić bezpieczeństwo świadczonych Usług i funkcjonalności. Korzystanie z Serwisu połączone jest z typowymi zagrożeniami dotyczącymi korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym dotyczącymi przekazywania danych przez sieć internetową takimi jak utrata i pozyskiwanie dostępu przez osoby nieuprawnione.


2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE

2.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie następujące Usługi na rzecz Klientów:

a) założenie i prowadzenie Konta;

b) umożliwianie składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży na zasadach określonych w Regulaminie;

c) umożliwienie korzystania z usług Koszyka;

d) umożliwienie otrzymywania Newslettera Sprzedawcy – po wyrażeniu zgody;

e) umożliwienie kontaktowania się ze Sprzedawcą za pośrednictwem Formularza Kontaktowego

f) umożliwienie przeglądania Treści zamieszczonych w Serwisie;

2.2. Rejestracja i korzystanie z Konta możliwe jest po:

a) wypełnieniu formularza rejestracji,

b) zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zaakceptowaniu klauzuli informacyjnej dot. zasad przetwarzania danych osobowych i kliknięciu pola o nazwie ,,Zarejestruj się’’.

2.3. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię, nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, Hasło, Login, numer telefonu, nazwa i adres, numer NIP.

2.4. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

2.5. Przesłana wiadomość zawiera zaakceptowany przez Klienta Regulamin Serwisu (przekazanie na Trwałym nośniku).

2.6. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, usunięcia Konta bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sollux.pl lub też pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.

2.7. Założenie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

2.8. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania Produktu.

2.9. Usługa „Koszyk” świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia lub zakończenia aktywności przez Klienta. Niezrealizowane zamówienia są zapamiętywane w usłudze „Koszyk” przez okres 30 dni od dnia wprowadzenia.

2.10. Umieszczenie Produktów w Koszyku nie zapewnia ich dostępności.

  1. Klient jest zobowiązany do:

   1. podawania w udostępnionych w ramach Serwisu formularzach wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych;

   2. aktualizowania danych osobowych, podanych w związku z zawarciem Umowy o świadczenie usług oraz zawarciem Umowy sprzedaży;

   3. korzystania z funkcjonalności Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

   4. niedostarczania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;

   5. niepodejmowania działań jak wskazane poniżej:

 1. umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści o charakterze bezprawnym);

 2. wykonywanie czynności powodujących ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Serwisu;

 3. modyfikowanie Treści prezentowanych w Serwisie;

 4. przekazywanie nazwy Klienta lub Hasła jakimkolwiek osobom nieupoważnionym;

 5. naruszanie jakichkolwiek ograniczeń obowiązujących geograficznie bądź terytorialnie.

  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie urządzeń końcowych stosowanych przez Klienta, przed ingerencją osób trzecich.

  2. W przypadkach uzasadnionych potrzebą Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania procedur mających na celu zagwarantowanie stosowanego poziomu zabezpieczeń.

  3. W celu prawidłowego korzystania z Usługi Klient zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt dostępu do odpowiednich urządzeń, Internetu oraz energii elektrycznej.

  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania prac technicznych i konserwacyjnych Serwisu. O przerwach technicznych Sprzedawca może poinformować odpowiednim komunikatem w Serwisie.

  5. Czasowe zawieszenie lub ograniczenie świadczenia usług nie ma wpływu na przysługujące Klientom uprawnienia wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

  6. Występowanie drobnych niedogodności w funkcjonowaniu Serwisu (m.in. ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z aktualizacją Usług) jest normalne w toku świadczenia Usług i nie stanowi naruszenia Umowy o korzystanie z Serwisu.

  7. Sprzedawca ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu Klientowi, który wykorzystuje Serwis do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub który narusza prawo, dobre obyczaje lub postanowienia Regulaminu.

  8. Wszelkie prawa do Serwisu i jego części składowych należą do Sprzedawcy. Wszelkie kopiowanie lub wykorzystywanie zastosowanych rozwiązań lub inne czynności naruszające prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa lub prawa autorskie są niedozwolone a ich naruszenie wiązać się będzie z podjęciem działań mających na celu ochronę praw Sprzedawcy.

  9. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane Klientów przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i przestrzega zasad poufności.

  10. Usługi są świadczone zgodnie z Regulaminem i Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian funkcjonalności i treści oferowanych w ramach Usług.


3. ZAMÓWIENIA

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

3.2. Ceny Produktów wskazanych na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto – zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

3.3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy Produktów. Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie wraz z podatkami za Produkt, jak również o kosztach dostawy oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany podczas składania zamówienia a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Przy złożeniu zamówienia za minimum 300 zł (słownie: trzysta złotych) brutto, Klient nie ponosi kosztów dostawy Produktów.

3.4. Zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego można składać za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3.5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

3.5.1. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Serwisu:

a) Klient dodaje wybrane Produkty do Koszyka;

b) Klient przechodzi do Formularza Zamówienia;

c) Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu Zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży;

d) Klient, który nie posiada Konta wypełnia Formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W Formularzu Zamówienia podawane są poniższe dane: imię, nazwisko, numer telefon, imię i nazwisko odbiorcy, adres odbiorcy, ulicę, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, uwagi do Zamówienia;

e) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy;

f) Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w Formularzu Zamówienia kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;

e) Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;

f) Klient nie posiadający Konta akceptuje Regulamin poprzez użycie przycisku „Akceptuję Regulamin”;

g) Klient nie posiadający Konta akceptuje klauzulę informacyjną dot. zasad przetwarzania danych osobowych;

do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość zmiany danych Zamówienia;

h) Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych celem dokonania płatności.

 

3.5.2. Po sprawdzeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany adres e-mail wiadomość:

a) z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży albo

b) informacją o braku możliwości przyjęcia ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia.

 

3.5.4. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyto podczas składania Zamówienia.

 

3.5.5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) następuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail (na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu). Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.5.6. Utrwalenie, zabezpieczanie, oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej informacje szczegółowe o dokonanej rejestracji Zamówienia wraz z treścią Regulaminu (Trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.6. Realizacja Zamówienia następuje w zależności od wybranego sposobu płatności, tj. po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisów płatniczych PayU.

3.7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów. Uprawnienie Sprzedającego, zawarte w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.


4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi do wyboru następujące formy płatności z tytułu zawarcia Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.2. Płatność przelewem elektronicznym na rachunek bankowy Sprzedawcy lub kartą płatniczą.

4.1.3. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.4. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy.

4.2. Zapłaty przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy:
PKO BP SA, numer konta: 31 1020 3903 0000 1402 0111 5492.

4.2.1. W przypadku wyboru „płatność przelewem”, płatności należy dokonać w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.3. W przypadku wyboru przez Klienta opcji „płatność za pobraniem”, płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki z Produktami i opłaceniu wymaganej kwoty kurierowi.

4.4. W przypadku odbioru osobistego Produkt można odebrać w siedzibie Spółki przy ul. Łokietka 35, 64–840 Budzyń, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Przy odbiorze osobistym Klient nie ponosi żadnych kosztów dostawy w tym opłat związanych z odbiorem osobistym towaru.


5. SPOSOBY, TERMINY I KOSZTY DOSTAWY

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wskazanych na stronie internetowej www.sollux.pl.

5.4. Dostawa Produktów realizowana jest w terminie do 7 dni, chyba, że w opisie produktu wskazano krótszy termin dostawy. Termin dostawy oblicza się w następujący sposób:
przy płatności przelewem, termin ten rozpoczyna się od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, przy płatności „
płatność za pobraniem”, termin ten rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

6.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienia nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego.

6.3. Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

6.3.1. pisemnie na adres Sprzedawcy: SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.J., ul. Łokietka 35, 64–840 Budzyń

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sollux.pl

6.3.3. telefonicznie pod numerem telefonu: 668 806 323

6.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się podanie przez Klienta :

6.4.1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji (nazwa towaru, data zakupu), w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

6.4.2. żądania z tytułu przysługujących praw z rękojmi poprzez określenie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

6.4.3. danych kontaktowych składającego zamówienie (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu) – ułatwi to oraz przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi wskazane w zdaniu poprzednim stanowią jedynie zalecenia i nie mają one wpływu na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem opisu reklamacji.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.6. Klient, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres: SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.J., ul. Łokietka 35, 64-840 Budzyń. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

6.7. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami właściwymi. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, które zostały stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

6.8. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,

b) żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

6.9. Ograniczenie wymienione w pkt. 8 lit. a) nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6.10. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

6.11. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

6.12. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania Klienta wymienionego w pkt. 8 lit. b), jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany Produktu ponosi Sprzedawca.

6.13. W przypadku, gdy Klientem jest Konsument a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

6.14. Klient, który wykonuje uprawnienia z rękojmi, dostarcza rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. W wypadku, gdy Klientem jest Konsument koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

6.15. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat. W terminie rocznym Klient może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klienta żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

6.16. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.


7. GWARANCJA

7.1. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym Sprzedawcy mogą być objęte gwarancją.

7.2. Okres gwarancji wynosi 2 lata.

7.3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta, jakie wynikają z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7.4. W przypadku ujawnienia wad Produktu w okresie gwarancji, Kupujący jest uprawniony do żądania:

7.4.1. usunięcia wady fizycznej Produktu;

7.4.2. dostarczenia Produktu wolnego od wad;

7.4.3. zwrotu lub obniżenia ceny Produktu.

7.5. Szczegółowa informacja o warunkach gwarancji dostępna jest po zeskanowaniu kodu QR zamieszczonego na opakowaniu Produktu, na stronie internetowej: ________________.

7.6. Na żądanie Kupującego przesłane na adres korespondencji elektronicznej sklep@sollux.pl, Sprzedawca przesyła oświadczenie gwarancyjne dotyczące Produktu.


8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

8.1. Konsument, może odstąpić od Umowy Sprzedaży Produktu w terminie 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

8.1.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sollux.pl lub

8.1.2. pisemnie na adres: SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.J., ul. Łokietka 35, 64 – 840 Budzyń.

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz stanowi załącznik do Regulaminu. Konsument może także złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy przy pomocy wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Jest on dostępny również na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i zwroty”. Skorzystanie z powyższego formularza stanowi ułatwienie dla Konsumenta jednak nie jest obowiązkowe. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdza otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Prosimy również oświadczenie załączyć do zwracanej paczki, znacznie usprawni to całą procedurę zwrotu.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. Dla umowy, w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

8.3.2. Dla umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części.

8.3.3. Dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

8.3.4. Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy, lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Produkt należy zwrócić na adres Sprzedawcy: SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.J., ul. Łokietka 35, 64–840 Budzyń.

8.8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:


8.10.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami oraz Klientów nie będących przedsiębiorcami jednoosobowymi działającymi na prawach konsumenta.

9.2. Sprzedawcy oraz Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu, Klient jest zobowiązany odesłać Sprzedawcy Produkt stanowiący przedmiot umowy, której dotyczy odstąpienie. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyto podczas składania Zamówienia.

9.3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.

9.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA PRAWACH KONSUMENTA

10.1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny przysługuje także Przedsiębiorcy jednoosobowemu działającemu na prawach Konsumenta.

10.2. Postanowienia dotyczące odstąpienia od Umowy zawarte w paragrafie 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców jednoosobowych działających na prawach Konsumenta.

10.3. Postanowienia dotyczące procedury reklamacyjnej zawarte w paragrafie 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorców jednoosobowych działających na prawach Konsumenta.

10.4. Postanowień paragrafu 9 Regulaminu nie stosuje się wobec Przedsiębiorców jednoosobowych działających na prawach Konsumenta.


11. POZASĄDOWE SPOSOBY REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

11.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

11.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

11.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2020.1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U.2017.1356).

11.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

11.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

11.2.4. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami. Platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.


12. DANE OSOBOWE

12.1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego https://sollux.pl/ jest spółka SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.J. z siedzibą w Budzyniu (64-840), przy ul. Łokietka 35, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000591772, posiadająca NIP: 6070082443, REGON: 363220039.

12.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do rejestracji, obsługi Konta, zawarcia Umowy Sprzedaży, wypełniania Formularza Kontaktowego i przesłania pytania do Sprzedawcy, otrzymania Newslettera Sprzedawcy. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości świadczenia Usług.

 

12.3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Administratora znajdują się w Polityce Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz znajduje się w Serwisie w zakładce „Polityka Przetwarzania Danych Osobowych”.

 


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Serwisu przez Sprzedawcę w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, znak towarowy (elementy graficzne), oraz prawa w zakresie baz danych przysługują Sprzedawcy i podlegają ochronie prawnej.

13.2. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści, nieodpłatnie w ramach Serwisu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Serwisu na terenie całego świata.

13.3. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są w języku polskim.

13.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności: zmiany w zakresie obowiązujących przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianach w Regulaminie, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian poprzez zamieszczenie na stronie Sklepu Internetowego stosownej informacji o zmianie regulaminu, a także prześle na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną dotyczącej prowadzenia konta, stosowną informację na temat zmiany regulaminu.

13.5. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub zrealizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

13.6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia _________________ r.

13.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344); ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

Adresat: 

SOLLUX LIGHTING Muzolf SP.J., ul. Łokietka 35, 64 – 840 Budzyń, adres e-mail: sklep@sollux.pl numer telefonu: 668 806 323

 


Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących Produktów _________________________________


– Data zawarcia umowy ________________________


– Imię i nazwisko __________________________


– Adres ________________________

 

Dane do przelewu / Nr konta bankowego ____________________


– Podpis konsumenta ______________________


– Data _______________________


ZAŁĄCZNIK NR 2

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

pixel