INFOLINIA: 888 232 823pn-pt 8-17:00sklep@sollux.pl

Gwarancja

Oświadczenie gwarancyjne

1. Gwarant: Sollux Lighting Muzolf sp. j. z siedzibą w Budzyniu przy ul. Łokietka 35 (64-840 Budzyń), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591772, NIP 6070082443;

2. Okres gwarancji: 5 lat od dnia zakupu;

3. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: obszar Rzeczypospolitej Polskiej;

4. Roszczenia gwarancyjne składane mogą być w formie pisemnej poprzez przesłanie korespondencji na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub adres korespondencji elektronicznej Gwaranta sklep@sollux.pl z jednakowym skutkiem prawnym w zakresie skuteczności każdego ze sposobów doręczenia;

5. Za datę realizacji uprawnień lub zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych Kupującego przyjmuje się datę nadania korespondencji pocztowej lub korespondencji elektronicznej przez Kupującego;

6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad Produktu, Kupujący jest uprawniony do żądania od Gwaranta:

    a) usunięcia wady fizycznej Produktu;
    b) dostarczenia Produktu wolnego od wad;
    c) zwrotu lub obniżenia ceny Produktu;

7. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produktach

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z udzielonej rękojmi za wady;

9. W zakresie nie objętym oświadczeniem gwarancyjnym zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego odnoszące się do gwarancji przy sprzedaży.